اولین پیست اسلالوم استان اصفهان در شهرستان نجف آباد ساخته می شود