آغاز تمرینات تیم ملی آبهای آرام بانوان در بندرامام حسن (ع)