اولین مسابقه احمد احمدی در انتخابی المپیک برگزار شد