بانوان ملی پوش تیم ملی آبهای آرام در بندر امام حسن (ع) بوشهر اردو می زنند