ترکیب تیم ملی آبهای آرام بانوان برای رقابت های جهانی مشخص شد