حضور فدراسیون ایران در انتخابات فدراسیون جهانی بادبانی