کرونا توکیو را نشانه گرفته / لغو تمام رقابت های روئینگ انتخابی المپیک