ادامه اردوی تیم های ملی روئینگ بانوان در دریاچه آزادی