زینب نوروزی: برای کسب سهمیه باید با تجربه تر رقابت کنیم