زیبا سماک حرفه: تعویق مسابقات فرصت خوبی است که با تمرکز بیشتر به اهدافمان دست پیدا کنیم